Sprzedaż sprzętu ogrodniczego:

W naszej ofercie znajdą Państwo wszelkiego rodzaju sprzęt ogrodniczy m.in. kosiarki z napędem, podkaszarki, kosiarki elektryczne, traktorki koszące i wiele innych.

Wynajem sprzętu ogrodniczego:

Masz prace do wykonania w ogrodzie? Nie kupuj specjalnie sprzętu tylko wynajmij go w naszej wypożyczalni.

Oferowane urządzenieStawka dobowa (brutto)Wysokość kaucji
Wertykulator spalinowy 40cm50,00 zł50,00 zł
Glebogryzarka spalinowa100,00 zł100,00 zł

Walec do trawy szer. 50cm

Kolce + 5 zł

30,00 zł30,00 zł
Kosiarka spalinowa z napędem100,00 zł100,00 zł

Komis sprzętu ogrodniczego:

Klienci, mają możliwości pozostawienia u nas  swój sprzęt ogrodniczy w formie komisowej a my je sprzedamy. Urządzenia pozostawione u nas w komisie są przekazywane do serwisu, gdzie są sprawdzane, czyszczone i uzyskują przedłużoną gwarancję. Dopiero tak przygotowane urządzenia są włączane do naszej oferty sprzedaży urządzeń używanych. Zapraszamy do współpracy.

Urządzenia używane można zamienić na inne narzędzie ogrodnicze.  Pozostawienie w naszym Centrum Ogrodniczym sprzętu występuje tylko w formie KOMISOWEJ. Nie skupujemy używanych urządzeń!

Regulamin Wypożyczalni sprzętu ogrodniczego:

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby. Doba wypożyczeni a trwa od godziny 9:30 do 9:30 następnego dnia.

2. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie czynszu za kolejną pełną dobę.

3. Przed wynajęciem sprzętu pobierana jest kaucja.

4. Czynsz wynajmu za dobę i wysokość kaucji określa Cennik. Kaucja może zostać powiększona do przewidywanej wartości kosztów wypożyczenia.

5. Przy wynajmie na jeden dzień, przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne kosztuje za te dni 50% stawki czynszu.

6. Kaucja płatna jest gotówką. Czynsz rozliczany jest z kaucji po zwrocie sprzętu zgodnie z faktycznym okresem najmu.

7. Wydzierżawiający przekazuje do używania Dzierżawcy sprzęt sprawny technicznie. Przed wydaniem sprzętu Dzierżawca zostaje przeszkolony przez personel Wydzierżawiającego w

zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu, oraz zasad BHP co Dzierżawca potwierdza własnoręcznym podpisem na umowie.

8. Dzierżawca zobowiązuje się, że będzie użytkował przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i obsługi oraz, że będzie przestrzegał przepisów BHP.

Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia i wypadki wynikłe w trakcie użytkowania sprzętu.

9. Wydzierżawiający uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania wynajętej maszyny w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów

konserwacyjnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania maszyny w należytym stanie

10. Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy i żądania zwrotu sprzętu w przypadku powzięcia informacji o:

a) wykorzystywaniu przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy niezgodnie z właściwościami, przeznaczeniem lub instrukcją obsługi i użytkowania,

b) oddaniu przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawianiu.

c) użytkowaniu sprzętu przez Dzierżawcę pomimo jego uszkodzenia.

11. W wypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w p. 10 niniejszej umowy, Wydzierżawiający może zażądać od Dzierżawcy niezwłocznego zwrotu urządzenia lub wskazania

miejsca, w którym urządzenie można odebrać a Dzierżawca zobowiązany jest sprzęt wydać lub niezwłocznie dostarczyć do wypożyczalni. W przypadku konieczności odbioru sprzętu staraniem

Wydzierżawiającego Dzierżawca pokrywa koszty transportu sprzętu do wypożyczalni.

12. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Stan

urządzenia w momencie przekazywania Dzierżawcy został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

13. Wydzierżawiający zwróci Dzierżawcy kaucję po zwrocie przez Dzierżawcę urządzenia w stanie niepogorszonym i rozliczeniu czynszu.

14. W wypadku zwrotu przez Dzierżawcę urządzenia w stanie gorszym niż określony w p. 12 Wydzierżawiający potrąci z kaucji równowartość kosztów naprawy na podstawie wyceny

dokonanej przez serwis Wydzierżawiającego.

15. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia urządzenia w momencie gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się

nieopłacalna. W takim przypadku Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego urządzenia, według aktualnych cen producenta na nowe urządzenie.

16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

17. Dokumenty wymagane od Dzierżawcy przed wynajęciem maszyny:

Osoby fizyczne (konsumenci):

- Dowód osobisty,

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki osobowe:

- Dowód osobisty,

- Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,

- Zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON

- Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy/ wspólników) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela) oraz dowód osobisty tej osoby.

Spółki prawa handlowego:

- Aktualny wypis z rejestru handlowego KRS (nie starszy niż 3 miesiące),

- Zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON

- Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki)

upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu oraz dowód osobisty tej osoby.